اخبار شبکه

گزارش مجمع عمومی سالیانه انجمن خیریه پژواک طاهر تبریز

گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خیریه پژواک طاهر تبریز
زمان: روز جمعه 24 بهمن ماه 1399
مصوبات مجمع :
🔸گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل انجمن جناب آقای علی اکبر خازن‌ به استماع مجمع رسید.
🔸گزارش حسابرس رسمی انجمن توسط جناب آقای دکتر صادق زاده ارائه شد و به تصویب اعضاء مجمع رسید.
🔸گزارش عملکرد مالی، توسط بازرس انجمن جناب آقای صمد پاکپور به مجمع ارائه شد.
🔸تعداد 10 نفر از متخصصین و معتمدین که با پیشنهاد هیات مدیره جهت عضویت در هیات امناء مطرح و مجمع با افزایش آنها در هیات امناء موافقت نموده و بدین ترتیب تعداد هیات امناء انجمن به 41 نفر افزایش یافت.
🔸مجمع با نوسازی ساختمان بیمارستان زکریا جهت بهره برداری های درمانی و خدمات دهی به بیماران تحت پوشش موافقت نمود.
🔸جناب آقای صمد پاکپور به عنوان بازرس اصلی انجمن و جناب آقای دکتر مهرداد قائم مقامی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید