شرایط عضویت در شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان

بخش اول: تعاریف

  • – شبکه: منظوراز شبکه در این آیین نامه ( تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان) می باشد.
  • – کمیته عضویت: کمیته ای است متشکل از سه نفر عضوکه توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند.
  • – سند عضویت: برگه ای است که در صورت پذیرش عضویت یک مؤسسه، به عنوان مدرک عضویت صادر می گردد و شامل نام مؤسسه، تاریخ عضویت ، مدت اعتبار وسایر اطلا عات مورد نیاز می‌باشد.
  • حق عضویت: مبلغ مشخصی است که در شورای مرکزی به تصویب می رسد.

 

بخش دوم: شرایط عضویت

دو نوع عضویت رسمی و غیر رسمی در شبکه پیش بینی شده است.

۱-۲- شرایط عضویت رسمی در شبکه طبق نص اساسنامه به شرح زیر می باشد:

۱-دارای شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت صادره از سوی یکی از مراجع ذیصلاح باشند.

۲-فعالیت آنها غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، غیر تجاری و غیر سیاسی باشد؛

۳- خدماتی داوطلبانه ، نیکوکارانه ، خیرخواهانه و بشردوستانه به جامعه ارائه دهند ؛

۴-حداقل دوسال از زمان اخذ مجوز آنها گذشته باشد ؛

۵-اساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نمایند ؛

۶-درخواست کتبی خود را که به تاًیید هیاًت مدیره موسسه رسیده برای عضویت در شبکه ارائه دهند.

تبصره 1 : اعضای رسمی در مجمع عمومی ، دارای حق راًی می باشند.

۱-1-۲- مراجع ذیصلاح شامل کلیه سازمان ها و توابعی از وزارتخانه ها می باشند که مطابق مصوب کشور ، امکان مجوز دهی به مؤسسات خیریه ، نیکوکاری و سمن ها را دارا باشند. فهرست اسامی آنها با پیشنهاد کمیته عضویت وتصویب هیاًت مدیره ، تعیین می شود.

2-1-2- مبنای احراز شرایط ردیف 2و3 از بند۱-۲، مستندات ارائه شده آن مؤسسه به شبکه می باشد. مرجع بررسی این مستندات، کمیته عضویت است.

تبصره 1 : فعالیت های نیکوکاری و خیریه، فعالیت های غیر انتفاعی ، غیر دولتی ، غیر تجاری و عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که در زمینه ارائه خدمات نیکوکارانه ، داوطلبانه ، بشردوستانه و یا خیرخواهانه با دغدغه های اجتماعی انجام شوند. تشکل های صنفی و علمی صرف از این تعریف مستثنی می باشند.  مصداق های موضوع فعالیت این مؤسسات، حقوقی مورد نظر در این آیین نامه نیستند.

تبصره 2 : سازمان های نیکوکاری که فعالیت مستمر نداشته و فقط در اوقات معینی به فعالیت می پردازند، در زمره موًسسات حقوقی مورد نظر در این آیین نامه نیستند.

2-1-3- تاریخ صدور اولین پروانه فعالیت، ملاک محاسبه زمان اخذ مجوز مؤسسه است.

2-1-4- فرم درخواست عضویت در شبکه (پیوست 1 ) باید همراه نامه مکتوب با امضای مجاز و مستند به مصوبه هیأت مدیره مؤسسه باشد.

2-2- عضویت غیر رسمی: موًسساتی که فاقد شرایط اول یا چهارم مندرج در بند 2-1 (عضویت رسمی ) باشند، به عضویت غیر رسمی شبکه پذیرفته می شوند وسایر شرایط ونحوه احراز، مشابه عضویت رسمی است.

تبصره 1 : عضو غیر رسمی در صورت احراز شرایط عضویت رسمی، می تواند درخواست تبدیل عضویت را به همراه مستندات لازم به شبکه ارایه دهد تا از امتیازات اعضای رسمی برخوردار شود.

2-3- هیأت مدیره می تواند برای افزایش و تسهیل روابط شبکه در حیطه خاص کاری، مؤسساتی را بدون درخواست اولیه، به عضویت غیر رسمی شبکه بپذیرد. سقف تعداد اعضای غیر رسمی نسبت به اعضا ء رسمی با تصویب شورای مرکزی در هر سال تعیین می شود.