| مدیرعامل خیریه

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (امداد ایران)

وب سایت انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (امداد ایران)

معرفی خیریه :

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (امداد ایران)

شماره ثبت ۵۵

خیریه

 ۱-آموزش پیشگیری از سرطان

۲-تشخیص زودرس سرطان

نشانی -مازندران -بابل- چهار راه شهدا -خیابان آیت اله سعیدی -مجتمع عطرزیستان -طبقه سوم -واحد ۳۶۷

کد پستی ۴۷۱۳۶۷۸۱۷۹

WWW.sarataun.org

تلفن :۰۱۱۳۲۲۰۳۳۶۷

۳۲۲۰۳۳۶۹

اینستاگرام : shcpi.cancer.charity

تلگرام : https://t.me/SHCPI